PIRKIMO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios Taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir internetinėje parduotuvėje www.playbrush.lt (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios UAB „Vandens paslaptys“ (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu-pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas.

1.2  Išsami informacija apie prekių Pardavėją pateikiama internetinės Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“.

1.3 Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi internetine Parduotuve: susipažįsta su Parduotuvėje siūlomu prekių asortimentu, vykdo prekių užsakymą, rezervuoja prekę, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, vykdo užsakytų prekių apmokėjimą, priima prekes, skaito bei komentuoja Parduotuvėje esančią informaciją ir/ar atlieka bet kokius kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi internetine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais.

1.4 Prieš pradėdamas naudotis elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais, Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Įsigydamas prekes internetinėje Parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.5 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su internetinės Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

1.6 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles, Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

1.7 Internetinės parduotuvės prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje, tačiau Pirkėjo pageidavimu prekės gali būti siunčiamos ir į kitas valstybes.

 1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1 Prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) internetinėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir 2001-08-17 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

2.2 Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis bei Privatumo politika, paspaudžia mygtuką „Pirkti“. Tokiais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms ar daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.3 Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma internetinės Parduotuvės duomenų bazėje.

2.4 Po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas papildomai išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo gavimą, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu. Pranešimas Pirkėjui išsiunčiamas Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.5 Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 1. Prekės ir jų kainos

3.1 Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei internetinėje Parduotuvėje esamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) nustatymų.

3.2 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą elektroninėje Parduotuvėje.

3.3 Kiekvienos parduodamos prekės kaina yra pateikta Eurais ir nurodyta internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

3.4 Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

3.5 Į prekės kainą gali būti neįskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai nurodyti šių Taisyklių 6.2/6.3/6.4 punktuose.

3.7 Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus, bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

 1. Asmens duomenų tvarkymas

4.1  Pirkėjui užsakant prekes internetinėje Parduotuvėje, tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.

4.2 Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 2.4. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo–pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

4.3 Pirkėjas pilnai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą bei prisiima pilną atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias ar galinčias atsirasti Pirkėjui ir/arba tretiesiems asmenims (siuntų pristatymo bendrovei) dėl pateiktų duomenų neteisingumo.

4.4 Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus ar rezervacijas, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

4.5 Pirkėjas turi teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

4.6 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

4.7 Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu butų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

 1. Atsiskaitymas už prekes

5.1 Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:

5.1.1 naudodamasis automatine PaySera apmokėjimo sistema;

5.1.2 atlikdamas pavedimą per savo banko savitarnos sistemą.

5.2 Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą naudojantis bankinėmis paslaugomis, Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kiti mokesčiai už atliekamas operacijas.

5.3 Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko nemokamą prekių pristatymo būdą). Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

5.4 Pirkėjas turi apmokėti už prekes ir jų pristatymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo. Pirkėjui per pirmąsias 2 (dvi) darbo dienas neatlikus mokėjimo, Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu Pirkėjui bus atsiųstas priminimas apie pateiktą prekių užsakymą ir būtinumą jį apmokėti. Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą per 5 (penkias) darbo dienas po pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė šios Sutarties, ir atitinkamas Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5.5 Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo/ įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

 1. Pristatymas

6.1 Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjas.

6.1.1 Pasirinkus “Pristatymą per kurjerį” – Pardavėjo pavedimu, prekes pristato kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Kurjerio paslaugos įkainis 4,00€.

6.1.2 Pasirinkus “ Pristatymą registruotu paštu ” – Pardavėjas Prekes išsiunčia registruotu paštu. Ši paslauga įskaičiuojama į Prekės kainą ir papildomai nieko nekainuoja.

6.1.3 Pasirinkus „Kitą pristatymo būdą“ – Pardavėjas  Prekes pristato kitu su Pirkėju susitartu būdu arba Pirkėjas pats atsiima Prekes iš suderintos su Pardavėju vietos.

6.1.4 Pasirinkus „Pristatymą registruotu paštu į užsienį“ – Pardavėjas Prekes išsiunčia registruotu paštu. Siuntimo paslaugos įkainis 5,00€.

6.2 Už prekių rezervavimą, prekių pristatymo mokestis nėra taikomas.

6.3 Įprastai prekės pristatomos tokiais terminais:

 • Siunčiant per kurjerį, prekes gausite per 1-2 d.d.
 • Siunčiant registruotu paštu, prekes gausite per 2-5 d.d., tačiau šventiniu laikotarpiu, kuomet AB „Lietuvos paštas“ yra labiau apkrautas, gali būti ir ilgesnis pristatymo terminas.
 • Prekes pristatant ar atsiimant kitu būdu, terminą, mokestį (jei toks bus taikomas) ir vietą susiderinsime asmeniškai.
 • Siunčiant registruotu paštu į užsienį, pristatymo terminas paprastai ilgesnis nei 5 d.d. Tai priklauso nuo gavėjo valstybės ir kitų sąlygų.

Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pateikimo terminą. Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas.

6.4 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.5 Prekės pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio.

6.6 Jei dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių pristatymas ir perdavimas Pirkėjui neįvyko (pvz.: pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba nurodytu adresu nerastas nei Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo ir pan.), Pardavėjas arba jo pavedimu Kurjeris papildomai susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo abiem šalims tinkamą naują pristatymo laiką. Už tokį pakartotinį prekių pristatymą Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo sumokėti papildomo pristatymo mokestį. Pirkėjui nepagrįstai nepriėmus prekių ir per jų pakartotinį pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties, o Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties atsisakymo, iš grąžinamos sumos išskaitydamas visus vykdyto prekių pristatymo mokesčius. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

6.7 Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, prekės perduodamos Pirkėjui arba kitam asmeniui, Pirkėjo nurodytam užsakymo formoje, tik pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

6.8 Pirkėjas, priimdamas užsisakytas prekes, privalo patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Jei Pirkėjas, priimdamas siuntą, pastebi pakuotės pažeidimą, apie tai nedelsiant privalo pranešti siuntą pristačiusiam kurjeriui, paprašyti surašyti pakuotės pažeidimų aktą ir jei yra galimybė, padaryti nuotrauką (atsiųsti ją el. paštu: info@playbrush.lt). Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta laiku ir tvarkingai. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas ir juos buvo galima pastebėti išorinės prekių apžiūros metu. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.

6.9 Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) be pastabų pasirašius siuntos pristatymo patvirtinimą (sąskaitą faktūrą, krovinio važtaraštį ar kitą analogišką dokumentą), laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių komplektacija, kiekis ir kokybė atitinka pirkimo–pardavimo Sutarties sąlygas.

6.10 Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje. Pirkėjo pageidavimu Prekės gali būti siunčiamos ir į užsienio valstybes.

 1. Teisė atšaukti sutartį

7.1 Pirkėjas turi teisę, nurodydamas priežastį, atsisakyti elektroninėje Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo–pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas registruotu laišku arba elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu: info@playbrush.lt ir informuoti Pardavėją kontaktuose nurodytu telefonu.

7.2 Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 8.1. punkte nurodyta savo teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo Sutarties tik tuo atveju, jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:

– Prekė (visi jos komplektacijoje esantys komponentai) yra nenaudoti, nepraradę prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, pakuotės,  apsauginės plėvelės ir kt.);

– Prekė nėra Pirkėjo sugadinta;

– Grąžinama Prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;

– Grąžinama Prekė yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

7.3 Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti (kurjeriu, paštu ar įteikiant asmeniškai) Pardavėjui tuo pačiu adresu, iš kurio buvo atsiųsta ar atvežta Prekė arba kitu adresu, suderintu su Pardavėju.

7.4 Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui užpildytą prašymo formą dėl prekės grąžinimo/keitimo, nurodant vardą ir pavardę, sąskaitos – faktūros numerį, prekės pavadinimą ir kainą, banko sąskaitos numerį, kur turėtų būti grąžinti pinigai bei grąžinimo arba keitimo priežastį (grąžinimo-keitimo formą galite parsisiųsti paspaudus čia).

7.5 Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 7.1. punkte nurodytą raštišką Pirkėjo pranešimą apie prekių pirkimo–pardavimo Sutarties atsisakymą, per 14 (keturiolika) darbo dienų grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus (Prekių pristatymo mokestis negrąžinamas), su sąlyga, kad grąžinamos Prekės atitiko šių Taisyklių 7.2. punkte nurodytus reikalavimus.

7.6 Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų nuo Prekės pristatymo dienos, kokybiškų prekių grąžinimui (keitimui) taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo Taisyklės“ bei šių Taisyklių 7.2. – 7.5. punktuose įtvirtintos nuostatos.

8.7 Pirkėjo teises, kai jam parduodamos netinkamos kokybės prekės, nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo Taisyklės“, papildomai atsižvelgiant į šių Taisyklių 7.3. – 7.5. punktuose įtvirtintas nuostatas.

 1. Prekės keitimas

8.1 Internetu pirkta Prekė gali būti keičiama į kitą (tos pačios vertės prekę) arba į brangesnę (su Pirkėjo priemoka).

8.2 Prekės keitimo atveju Pirkėjas privalo laikytis 7 Taisyklėje pateiktų sutarties nutraukimo sąlygų ir sudaryti naują Sutartį su Pardavėju.

8.3 Pardavėjas turi teisę vienašališkai atsisakyti kokybiškos prekės keitimo, jei turi įtarimų, kad buvo pažeistas 7.2 punktas arba numano, kad norimas keitimas yra nesąžiningas.

 1. Baigiamosios nuostatos

9.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti ir (ar) kenkia internetinės Parduotuvės sklandžiam darbui ir (ar) stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, apriboti arba sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetinės Parduotuvės paslaugomis.

19.2 Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

9.3 Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.4 Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, pateikiama internetinės Parduotuvės tinklapyje (įskaitant, bet neapsiribojant šiomis Taisyklėmis, prekių Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo aprašymais, informacija apie Pardavėją, siūlomų įsigyti prekių bei jų savybių aprašymais ir t.t.) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

9.5 Pirkėjas visus bet kokio pobūdžio skundus ar užklausas siunčia elektroniniu paštu info@playbrush.lt. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją jo veiklos adresu, nurodytu kontaktų skiltyje.

9.6 Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.7 Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę dėl prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja kitaip susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

PRIVATUMO SĄLYGOS

 1. Bendrosios nuostatos

Šios privatumo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis internetinėje parduotuvėje „www.playbrush.lt“, esančioje interneto adresu www.playbrush.lt, tvarkomi lankytojų (fizinių asmenų) (toliau vadinama – Jūs) asmens duomenys. Internetinėje parduotuvėje „www.playbrush.lt“ Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko mūsų internetinėje parduotuvėje „www.playbrush.lt“ ir naudojasi jos paslaugomis, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz.: vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Jūsų internetinėje parduotuvėje „www.playbrush.lt“ registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad: apdorotume Jūsų pateiktas informacijos paieškos užklausas internetinėje parduotuvėje „www.playbrush.lt“, prekių ir (arba) paslaugų (toliau kartu – paslaugų) užsakymus; kitus apibrėžtus tikslus, įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavę atskirą išankstinį Jūsų sutikimą.

 1. Ne asmeninių duomenų tvarkymas

Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų registracija internetinėje parduotuvėje „www.playbrush.lt“ ir (arba) užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

 1. Asmens duomenų predavimas trečiosioms šalims

Šiose Sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remiantis šių Sąlygų antroje dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

 1. Informacija Jūsų kompiuteryje

Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą „cookies“ pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės internetinėje parduotuvėje „www.playbrush.lt“. Jie skirti atvaizduoti prekes, kurias jūs neseniai pežiūrėjote ir/ar norite palyginti su kitomis prekėmis. Šią informaciją galite ištrinti iš savo kompiuterio arba ją užblokuoti, pataisydami savo kompiuteryje esančios interneto naršyklės nuostatas.

 1. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas

Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus internetinėje parduotuvėje „www.playbrush.lt“, mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl Jūs internetinėje parduotuvėje „www.playbrush.lt“ pateiktose registracijos formose turite nurodyti tikslius savo duomenis ir jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.

 1. Asmens duomenų saugumas

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis internetinėje parduotuvėje „www.playbrush.lt“, mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

 1. Pranešimai

Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su internetine parduotuve „www.playbrush.lt“, susisiekite su mumis el.paštu info@playbrush.lt.

 1. Sutikimas

Pateikdami savo asmens duomenis tinklalapyje, Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi internetinėje parduotuvėje „www.playbrush.lt“ kaip išdėstyta šiose sąlygose.

 1. Sąlygų keitimas

Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas, pranešdami apie tai Jums internetinėje parduotuvėje „www.playbrush.lt“ ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės internetine parduotuve „www.playbrush.lt“ po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

 1. Baigiamosios nuostatos

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.